Leidinggeven aan de samenhang

Leidinggeven in moderne organisaties, die in verandering zijn, vraagt voortdurende aandacht voor het in samenhang behandelen van de volgende condities.

Management commitment
  GoforLearning heeft een vergaande invloed op alle hoofdprocessen in de onderneming, te beginnen bij het proces van de strategiebepaling. Het management moet bereid zijn om de consequenties van het veranderingsproces te aanvaarden. Daarom is het essentieel dat het management, te beginnen bij de top, zich een diep inzicht verschaft in de theorie en praktijk van organisatieleren. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de stijl van leidinggeven. Zonder de steun van het hele managementteam loopt het succes van de implementatie gevaar.


Breed draagvlak voor leren in de organisatie
  Goforlearning gaat er vanuit dat iedereen in de organisatie overtuigd is van de noodzaak van het organisatieleren als drager voor het veranderingsproces. Dit vergt een gemeenschappelijke ambitie. Het realiseren van deze verandering van de mindset vraagt om transparante communicatie een eenduidige prestatiemeting. Daarbij is het van belang dat de organisatie zich steeds meer eigenaar gaat voelen van het (leer)proces. De implementatie kan daarom niet gedragen worden door personen van buiten de eigen organisatie.


Ondernemerschap zo diep mogelijk in de organisatie
  Goforlearning vraagt om een organisatiemodel waarbij ondernemerschap (het creëren van maximale waarde voor de "eigenaren") zo diep mogelijk in de organisatie geplaatst wordt. Deze zogenaamde micro-ondernemingen kunnen slechts werken als zij aangesproken kunnen worden op het realiseren van de "Economic Profit". Op plaatsen in de organisatie waar diensten aan de zogenaamde micro-ondernemingen verricht worden, moeten "Value Drivers" gehanteerd worden. Dit zijn prestatie-indicatoren, die de micro-ondernemingen nodig hebben bij het realiseren van de Economische Waarde.


Continuiteitsprikkels boven korte termijn successen
  Goforlearning gaat er vanuit dat Human Resources Management en Development, zoals loopbaantrajecten en bonusschema's zodanig zijn opgesteld dat deze stimulerend werken op het verrichten van meerjarige prestaties en op het ontwikkelen van participatie.